Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

øùéîú àìáåîéí

÷áöéí àçøåðéí

äòøåú àçøåðåú

ðöôéí áéåúø

îãåøâéí øàùåðéí

äîåòãôéí ùìé

çéôåù
ãó øàùé > 3DFX > Voodoo 1 Diamond Monster 3D PCI
÷åáõ 4 îúåê 4
éù ìä÷ìé÷ ìöôéä áúîåðä áâåãì îìà
 
Pict0578.jpg  Pict1817.jpg  Pict1818.jpg  Pict1819.jpg 
 
ãøåâ ä÷åáõ (àéï ÷åìåú)
âøåòä
ìà îåöìçú
ñáéøä
èåáä
îöåééðú
ðôìàä!